1. Algemeenheden

2. Wapens

3. Munitie

4. De vuurlijn

5. Clubwapens

6. Begrippen

7. Opslagen

8. Sancties


1. Algemeenheden.

1) Dit baanveilgheidsreglement maakt deel uit van het huishoudelijk reglement van de v.z.w. SAKAL.

2) Doel van dit baanveiligheidsreglement is zodanig regels te stellen zodat de veiligheid van een ieder binnen het clublokaal gegarandeerd is.

3) De standverantwoordelijke is in het bijzonder belast met het toezicht op de stipte naleving van het baanveiligheidsreglement ; alle aanwijzingen en alle bevelen gegeven door de standverantwoordelijke dienen onverwijld, zonder voorbehoud en correct te worden opgevolgd.

4) Als doel dienen uitsluitend door de vereniging v.z.w. SAKAL goedgekeurde schietschijven gebruikt te worden.

5) Alle niet normale of onsportieve schiethoudingen zijn verboden.

6) Schutters beneden de leeftijd van 18 jaar mogen de schietsport uitsluitend beoefenen met luchtdrukwapens en onder aangewezen leiding. (zie bijzondere wetten .22 vanaf 16 jaar)

 

2. Wapens.

7) Het is ten strengste verboden anders dan met een toegelaten en regelmatig geïmatriculeerd verweerwapen de schietsport te beoefenen.

8) Het is ten strengste verboden jachtwapens, oorlogswapens, voorladers, vuurwapens voor zwart kruit of automatische wapens in het clublokaal van de v.z.w. SAKAL voorhanden te hebben.

9) Het gebruik van geluidsdempers is verboden.

10) Elk verweer- en luchtdrukwapen dienst steeds in een goede staat van onderhoud te verkeren en mag geen enkel moment enig gevaar uitmaken voor de schutter en/of een andere schutter.

11) De schutter dient steeds in het bezit te zijn van alle vereiste vergunningen betreffende de bij hem voorhanden zijnde verweerwapens. Op eerste vordering dienen bedoelde vergunningen getoond te worden aan de standverantwoordelijke, een lid van de beheerraad van de v.z.w. SAKAL, ofwel een overheidspersoon die hiertoe gemachtigd is.

12) Behoudens op de vuurlijn, met inachtneming voor alle veiligheidsvoorschriften, is het op geen enkele andere plaats binnen het clublokaal van de v.z.w. SAKAL, toegelaten, wapens zichtbaar ofwel onzichtbaar (onwettelijk) te dragen, te reinigen of elke andere manipulatie uit te voeren.

13) Alle verweerwapens dienen ontladen en verpakt vervoerd te worden in een gesloten koffer of tas, gescheiden van munitie.

14) Het is nooit toegestaan een geladen vreemd wapen op of aan te nemen. In alle gevallen dient een aan te bieden of aan te nemen wapen altijd geopend te zijn, zonder lader of trommel gekanteld.

 

3. Munitie.

15) Het voorhanden hebben van magnum, lichtgevende, ontploffende, brandstichtende of doorborende munitie is ten strengste verboden in het clublokaal van de v.z.w. SAKAL.

 

4. De vuurlijn.

16) De schutter betreedt ten allen tijden de vuurlijn met een ontladen wapen.

17) De schutter bevindt zich alleen op de vuurlijn en is kalm, uitsluitend een erkend monitor ofwel de standverantwoordelijke is gerechtigd als tweede persoon de vuurlijn te betreden.

18) Een erkend monitor of de standverantwoordelijke mogen de nodige mondelinge- of aanmerkingen danwel aanwijzingen verstrekken indien zulks vereist is.

19) Overigens dient het gedrag op de vuurlijnen zodanig te zijn dat de overige schutters hierdoor niet onnodig gehinderd of gestoord worden.

20) De schutter laadt en ontlaadt zijn wapen uitsluitend op de vuurlijn in de richting van het doel.

21) Indien het rode knipperlicht in werking is, of op bevel van de standverantwoordelijke of arbiter, dient de schutter onmiddellijk zijn wapen te ontladen en neer te leggen.

22) Een geladen of halfgeladen wapen mag nooit neergelegd worden.

23) Indien een persoon zich voor de vuurlijn bevindt mogen zowel wapens en/of munitie niet aangeraakt worden. Bij voorkeur wordt plaatsgenomen op de zitbanken achter de vuurlijn.

24) Het meenemen van verweerwapens vóór de vuurlijn is nimmer toegestaan.

25) Laadt een magazijn/trommel nooit met meer dan 5 patronen.

26) Er dienen tijdens het schieten altijd oog- en oorbeschermers gedragen te worden. De leden dienen hiervoor zelf te zorgen.

27) Er mag nooit meer dan één wapen uit koffer of tas genomen worden.

28) Het is niet toegestaan een wapen onbeheerd achter te laten op de vuurlijn, behalve men zich naar de doelen moet begeven voor controle treffers of wisselen van de schijven.

 

5. Clubwapens.

29)

 1. Hiermede geeft HUYLEBROECK Willy, voorzitter van v.z.w. SAKAL, de toelating aan de standverantwoordelijken om deze wapens ter beschikking te stellen van de gerechtigde schutters voor training, opleiding en manipulatie op de schietbanen van v.z.w. SAKAL.
 2. Deze zijn volledig verantwoordelijk voor het juiste gebruik van deze wapens, alsook het strikte in acht nemen van de veiligheidsreglementen (zie baanveiligheidsreglement).
 3. Deze wapens mogen onder geen enkel voorwendsel de schietstand verlaten.

 

6. Begrippen.

30) Een ontladen wapen is een geopend wapen, zonder magazijn / trommel ontgrendeld en gekanteld. Het ontladen van een wapen dient overigens uitsluitend in een veilige richting te geschieden.

Het ontladen van een pistool :

 1. Wapen in veilige richting
 2. Wapen openen
 3. Lader / magazijn uit wapen nemen
 4. Kamer ledig |
 5. Wapen blijft geopend

Het ontladen van een revolver :

 1. Wapen in veilige richting
 2. Trommel kantelen
 3. Alle kamers ledig
 4. Wapen blijft geopend

Het ontladen van een luchtdrukwapen :

 1. Wapen in veilige richting
 2. Ontgrendelen spaninrichting
 3. Kamer ledig |
 4. Wapen blijft geopend

31) Een geladen wapen is een gesloten wapen met munitie in de kamer. Het laden van een wapen dient overigens altijd in een veilige richting te geschieden.
Een halfgeladen wapen is een gesloten wapen zonder munitie in de kamer. Een wapen half laden dient overigens altijd in een veilige richting te geschieden.

32) Onder veilige richting wordt steeds richting doel verstaan.

 

7. Opslagen.

33) Opslag ten gevolge van z.g. "ketser" (oude, vochtige munitie)

 1. Dertig seconden wachten en wapen vasthouden in veilige richting.
 2. Wapen ontladen.
 3. Standverantwoordelijke in kennis brengen.
 4. Munitie waardoor storing is ontstaan niet in de afvalbakken werpen, wel in de daarvoor bestemde stalen ketserbak met de vermelding "ketsers" deponeren.

34) Storing ten gevolge van z.g. "zwak schot" (slecht geladen munitie, vooral bij zelf herladen munitie)

1. Stop met schieten2
. Onmiddellijk het wapen ontladen3
. Nazicht kamer en loop ( projectiel kan in de loop vastzitten - bij een volgend schot kan de loop stukspringen met zware kwetsuren tot
gevolg)
4. Indien projectiel in de loop, dit op een veilige plaats verwijderen of laten verwijderen door wapenmaker

 

8. Sancties.

35) Het niet stipt naleven van het baanveiligheidsreglement van de v.z.w. SAKAL kan uitsluiting tot gevolg hebben, zulks naar oordeel van de beheerraad.

Copyright © 2023 SAKAL. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.