Reglementen

Art. 1) Als "kandidaat-schutter" wordt alleen hij/zij aanzien, welke vooraf een geldig uittreksel uit het strafregister kan voorleggen. Te bekomen bij de bevoegde autoriteiten van zijn/haar woonplaats, of reeds in het bezit is van een vuurwapen met een geldige vergunning. Bij weigering door de beheerraad is geen verhaal mogelijk.

Art. 2) Iedere "kandidaat-schutter" verplicht zich ertoe les te volgen, welke handelt over veiligheid en manipulatie van vuurwapens. Ieder "kandidaat-schutter" moet bij machte zijn de reglementen zelfstandig te kunnen lezen en wordt geacht deze te begrijpen en te zullen opvolgen.

Art. 3) Bij het binnenkomen zal de "kandidaat-schutter" zich onmiddellijk en uit eigen beweging melden bij de standverantwoordelijke, vervolgens zal hij/zij zich in het tegenwoordigheidsregister inschrijven, enkel als hij/zij deelneemt aan de schietoefeningen.

Art. 4) Het "lidmaatschapsbewijs" blijft eigendom van SAKAL en kan ten allen tijde door de standverantwoordelijke of vanwege de raad van bestuur worden ingetrokken of ongeldig verklaard na een ernstig vergrijp tegen de veiligheids- of huishoudelijke reglementen.

Art. 5) De "kandidaat-schutter" verplicht zich ertoe, kennis te nemen van alle geldende veiligheidsmaatregelen, reglementen of voorschriften, in het bijzonder die, die de omgang met wapens en/of munitie betreffen.

Art. 6) De "kandidaat-schutter" is verplicht alle aanwijzingen gegeven door de standverantwoordelijke of door een lid van de raad van bestuur, terstond op te volgen en uit te voeren, dit betreffende manipulatie van een wapen en et naleven van het huishoudelijk reglement.

Art. 7) Handelen in strijd met de veiligheidsvoorschriften en/of het gestelde in de artikels 6 en 7 kan schorsing van het lidmaatschap tot gevolg hebben. Op de beslissing van de raad van bestuur is geen beroep mogelijk. De gestorte lidgelden blijven eigendom van de club. De betreffende zal eerst door de raad van bestuur gehoord worden vooraleer uitgesloten te worden.

Art. 8) Het "kandidaat-lidmaatschap" duurt minimaal 6 maanden, doch kan naar inzicht van de raad van bestuur gewijzigd worden. De raad van bestuur kan zich in deze laten adviseren. In deze periode is het de "kandidaat-schutter" uitsluitend toegestaan met luchtdrukwapens te schieten in de aanvangsfase en vervolgens met .22 wapens van de club. Hij zal regelmatig moeten deelnemen aan de schietoefeningen en dit minimaal 24 maal gedurende deze 6 maanden.

Art. 9) Indien de "kandidaat-schutter" getoond heeft op een veilige wijze te kunnen omgaan met wapens, en dit volgens de betreffende voorschriften vastgelegd door SAKAL, zal hem/haar, op persoonlijke aanvraag, een formulier worden overhandigd welke nodig is om bij de bevoegde autoriteiten een voorlopige wapenvergunning of een aankoopvergunning aan te vragen.

Art. 10) Mits voldaan te hebben aan de vereiste verplichtingen zal aansluitend op het "kandidaat-lidmaatschap" de kandidaat het "SAKAL-lidmaatschap" worden verstrekt.

 

Instructies

1. Algemeenheden.

Art. 1) De instructie kandidaat schutter maakt deel uit van het huishoudelijk reglement van de v.z.w. SAKAL.

Art. 2) Doel van deze instructie is uniforme regels te stellen bij de aanname en introductie van nieuwe leden.

2. Aanmelden.

Art. 3) Het aanmelden van personen die belangstelling voor de schietsport en/of SAKAL hebben, kunnen dit tijdens de openingsuren van de club kenbaar maken. De standverantwoordelijke stelt deze in het bezit van de nodige documenten, handelend over een eventuele aanname als lid van SAKAL en verzoekt hem/haar, deze op de eerst volgende donderdag op de club af te geven. Vervolgens worden deze op de eerstvolgende vergadering van de raad van beheer behandeld, en wordt de betrokkene hiervan op de hoogte gebracht.

3. Introductie.

Art. 4) Periodiek (behoudens in geval van een ledenstop) houdt SAKAL een introductieavond. Tijdens die avond zal uitdrukkelijk uitgelegd worden wat SAKAL is, wat SAKAL doet en welke de eisen zijn die gesteld worden aan personen die als lid wensen aan te sluiten bij SAKAL.

4. Intredegeld.

Art. 5) Na deugdelijke inschrijving en na ontvangst van het intrede- en lidgeld kan betrokkene - welke niet in het bezit is van verweerwapens - tijdens de openingsuren van SAKAL komen schieten uitsluitend met luchtdrukwapens, en dit gedurende minimaal 6 maanden en minimaal 24 schietbeurten. Melden en afmelden gebeurt uit eigen beweging bij de standverantwoordelijke alsmede inschrijving in het schietregister, enkel indien betrokkene deelneemt aan de schietoefeningen.

5. Opleiding.

Art. 6) Theorielessen dienen gevolgd te worden, geen (of onvoldoende) theorie kan uitsluiting van de club inhouden.

6. Attesten.

Art. 7) Voorlopige vergunningen, afgegeven aan kandidaat schutters, worden niet gehonoreerd behoudens indien door SAKAL een positief attest ter verkrijging van een voorlopige (tijdelijke) vergunning werd afgegeven.

Art. 8) En dit eerst nadat :

  1. minimaal 6 maanden lid en 24 schietbeurten voldaan in het clublokaal van v.z.w. SAKAL.
  2. de veiligheidsles(sen) bij SAKAL is (zijn) gevolgd
  3. het gedrag van de kandidaat-schutter in de club goed is
  4. betrokkene blijk heeft gegeven de veiligheidsreglementen te beheersen en toe te kunnen passen
  5. met positief resultaat een praktische schietproef is afgelegd op door de v.z.w. SAKAL gewaarmerkte schietschijven.

zal SAKAL desgevraagd een positief schriftelijk attest afgeven ter verkrijging van een voorlopige vergunning.

7. Besluit.

Art. 9) Het besluit een kandidaat-schutter tot de club toe te laten als lid wordt in de beheerraad genomen. Omtrent kandidaat-leden die in het bezit zijn van verweerwapens zullen deze een schietproef moeten ondergaan op de schietbanen van v.z.w. SAKAL en dit op een aangeduide datum en uur, bepaald door de raad van beheer. Deze proef zal afgenomen worden door een erkend schietmonitor van KVBSV of een ander bevoegd persoon, eveneens erkend schietmonitor, aangeduid door de raad van beheer.

8. Taalbeheersing.

Art. 10) Ieder kandidaat-schutter moet minimaal één van de drie landstalen, zowel mondeling als schriftelijk, goed beheersen.

9. Sanctie.

Art. 11) Het niet stipt naleven van de instructie kandidaat schutter van de v.z.w. SAKAL kan uitsluiting tot gevolg hebben, zulks naar oordeel van de beheerraad.

Copyright © 2019 SAKAL. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.